دارای گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ازموسسه CBS انگلستان

  دارای گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ازموسسه CBS انگلستان

...
دارای گواهینامه بین المللی ۱۷۰۲۵ ISO/IEC برای آزمایشگاه آکرودیته

دارای گواهینامه بین المللی ۱۷۰۲۵ ISO/IEC برای آزمایشگاه آکرودیته

  دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

  دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

...
دارای گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

توپ های ورزشی تیبا مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی
  دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

  دارای پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

...